Algemene Voorwaarden SB Solar

SB Solar V.O.F. is een Vennootschap onder Firma en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 76695395. Wij zijn gevestigd in Tjuchem (GR).

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Onder SB Solar V.O.F. wordt tevens verstaan de uitvoerende werknemers en door SB Solar V.O.F. ingeschakelde derden. Hierna: dienstverlener.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5. Opdrachtgever: de consument of het bedrijf die een overeenkomst aangaat met SB Solar V.O.F.

6. Dienstverlener: de aanbieder van producten en/of diensten aan de opdrachtgever, aannemer van werk, hierna, SB Solar V.O.F.

7. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten.

8. Producten en diensten: de producten en diensten die SB Solar V.O.F. aanbiedt zijn zonnepanelen en gerelateerde producten, installatie van zonnepanelen alsmede aanvullende diensten op dit gebied.

9. Opdracht: de uitvoering en/of levering van de producten en diensten van dienstverlener aan opdrachtgever.

10. Aanneming van werk: de overeenkomst waarbij SB Solar V.O.F. zich jegens opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door opdrachtgever te betalen prijs in geld. Tenzij anders is overeengekomen.

11. Overeenkomst: de overeenkomst waartoe opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SB Solar V.O.F., elke overeenkomst tussen SB Solar V.O.F. en opdrachtgever en op elke dienst die door SB Solar V.O.F. wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SB Solar V.O.F. aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval bij elke offerte ingesloten zijn.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet schriftelijk met SB Solar V.O.F. is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van SB Solar V.O.F.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hierdoor blijven deze algemene voorwaarden te allen tijde gelden, en worden deze algemene voorwaarden ook als enige toepasselijkheid gezien op de overeenkomst met SB Solar V.O.F.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepaling van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Alle door SB Solar V.O.F. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. SB Solar V.O.F. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever(s) schriftelijk binnen 6 weken wordt bevestigd. Niettemin heeft SB Solar V.O.F. het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een voor SB Solar V.O.F. gegronde reden te weigeren.

3. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het aanbod kan in overeenstemming met opdrachtgever worden aangepast.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

5. Indien aanvaarding afwijkt van het aanbod, is SB Solar V.O.F. niet gebonden. De overeenkomst komt niet tot stand overeenkomstig de afwijkende aanvaarding, tenzij SB Solar V.O.F. expliciet anders overeenkomt.

6. Levertijden in het aanbod van SB Solar V.O.F. zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding hiervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SB Solar V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod van SB Solar V.O.F. heeft aanvaard.

2. Indien opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan SB Solar V.O.F. , zal SB Solar V.O.F. de opdracht van opdrachtgever schriftelijk per mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 6 weken geldig, daarna kan SB Solar V.O.F. niet meer aan een aanbod worden gehouden.

3. SB Solar V.O.F. is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door SB Solar V.O.F. aan opdrachtgever.

5. Het kosteloos annuleren van de overeenkomst is slechts mogelijk tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de dienst. Opdrachtgever is gehouden om tenminste 20% van het offerte bedrag te voldoen indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert later dan de 3 weken voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de dienst. Welke producten op basis van maatwerk zijn besteld door opdrachtgever dient de opdrachtgever het volledige bedrag wat is overeengekomen te vergoeding. SB Solar V.O.F. heeft het aanvullende recht schadevergoeding te eisen, bovenop de direct opeisbare vordering van tenminste 20% van het offerte bedrag.

6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd.

7. SB Solar V.O.F. is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien SB Solar V.O.F. het vermoeden heeft dat opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

8. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, staat opdrachtgever ervoor in dat de aansluiting en groepenkast van opdrachtgever aan de NEN1010 voldoet. Indien dit niet het geval is, komen alle bijkomende kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen opdrachtgever en SB Solar V.O.F. een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. SB Solar V.O.F. kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet indien SB Solar V.O.F. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht en/of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Opdrachtgever kan ten alle tijden de overeenkomst opzeggen, maar dient te voldoen aan de reeds overeengekomen betalingsverplichtingen, een en ander vermeerderd met een eventuele schadevergoeding indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Zowel opdrachtgever als SB Solar V.O.F. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is SB Solar V.O.F. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden/en of schadevergoeding.

6. Indien de overeenkomst tussentijds (gedeeltelijk) beëindigd wordt, zal SB Solar V.O.F. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit niet mogelijk is, en opdrachtgever hierdoor schade lijdt, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever. SB Solar V.O.F. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien SB Solar V.O.F. ten gevolge van de tussentijdse opzegging schade lijdt, is SB Solar V.O.F. gerechtigd om een direct opeisbare schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever ter hoogte van de door SB Solar V.O.F. geleden en te lijden schade.

7. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden asbest is geconstateerd door SB Solar V.O.F., is SB Solar V.O.F. gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever direct te ontbinden. Opdrachtgever blijft gehouden het volledige bedrag te voldoen. Opdrachtgever ontvangt nimmer restitutie van reeds betaalde bedragen. Indien SB Solar V.O.F. ten gevolge hiervan schade heeft geleden, kan SB Solar V.O.F. een direct opeisbare schadevergoeding vorderen bij opdrachtgever.

Artikel 6 – Meldingsplicht opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan SB Solar V.O.F., voorzien van een gedetailleerde omschrijving van de (mogelijke) oorzaak, waarna SB Solar V.O.F. overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken naar haar beste kunnen zal herstellen.

2. Indien de storing/ fout of gebreken is opgelost door derden zonder SB Solar V.O.F. hiervan op de hoogte te stellen zijn de kosten hiervoor voor opdrachtgever zelf.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn/haar medewerking op eerste verzoek aan SB Solar V.O.F. te verlenen.

Artikel 7 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SB Solar V.O.F. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan opdrachtgevers verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal SB Solar V.O.F. opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is SB Solar V.O.F. gerechtigd om deze kosten, na overleg met opdrachtgever, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

4. SB Solar V.O.F. is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en/of kwantiteit voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8 – Prijzen en betalingen

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen voor bedrijven. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Wanneer SB Solar V.O.F. op locatie van opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (waaronder verstaan, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfskosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van opdrachtgever uitgevoerd moeten worden, wordt een toeslag gerekend zoals overeengekomen in de overeenkomst.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of eventuele onenigheden betreffende de interpretatie van de offerte schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, is SB Solar V.O.F. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 2 maanden. Indien de prijswijzing het gevolg is van de wet- of regelgeving, kan dit binnen 2 maanden plaatsvinden.

4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van SB Solar V.O.F. te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, binnen betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SB Solar V.O.F. Behoudens bijzondere omstandigheden kan opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van SB Solar V.O.F. een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

6. Indien opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door SB Solar V.O.F. is bevestigd, annuleert, krijgt opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. In elk geval dient opdrachtgever de reeds door SB Solar V.O.F. gemaakte kosten te betalen indien SB Solar V.O.F. reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.

7. SB Solar V.O.F. is gerechtigd om de prijzen aan te passen, waarbij een maximale verhoging van 10% van het overeengekomen bedrag gehanteerd wordt. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de opdrachtgever, en kan niet zonder wederzijds goedkeuring doorgevoerd worden.

Artikel 9 – Incassobeleid

1. Wanneer opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is opdrachtgever (indien opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. Consumenten ontvangen een nadere ingebrekestelling met een nieuwe betalingstermijn en indien wederom niet voldaan aan de betalingsverplichting is consument in verzuim.

2. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan afgeweken worden van de betalingstermijn van 14 dagen. Op de offerte staat de uiterlijke betalingstermijn aangegeven.

3. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels) rente verschuldigd zijn aan SB Solar V.O.F., docht tenminste een rente van 5% per jaar, voor zover de wettelijke handelsrente op enig moment lager zal zijn dan deze 5%. Vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening zal opdrachtgever ook de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform art. 6:96BW te berekening volgens de staffel uit het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien SB Solar V.O.F. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. SB Solar V.O.F. is gerechtigd om de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de lopende rente. SB Solar V.O.F. kan een betaling weigeren indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling wenst aan te houden.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

1. SB Solar V.O.F. zal zicht inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is SB Solar V.O.F. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of de omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor SB Solar V.O.F., is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. SB Solar V.O.F. vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties zoals subsidies, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart SB Solar V.O.F. expliciet voor alle (gevolg) schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. SB Solar V.O.F. zal de (gevolg) schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan SB Solar V.O.F. te vergoeden.

4. SB Solar V.O.F. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het dak van het gebouw (of huis) van opdrachtgever gerenoveerd dient te worden (waaronder tevens verstaan het vervangen of repareren van dakpannen), komen de kosten hiervan enkel en alleen voor rekening van opdrachtgever. Eerste nadat het dak gerenoveerd is, kan SB Solar V.O.F. de werkzaamheden hervatten. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever hierdoor leidt.

6. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor reserve dakpannen. SB Solar V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte dakpannen, noch is SB Solar V.O.F. gehouden om de kosten van nieuwe dakpannen te voldoen.

7. Indien ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening blijkt dat de aansluiting en groepenkast van opdrachtgever niet voldoet aan de NEN1010, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor risico en rekening van opdrachtgever. SB Solar V.O.F. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch is SB Solar V.O.F. gehouden om deze kosten te voldoen.

8. SB Solar V.O.F. gebruikt in beginsel haar eigen materialen en gereedschappen om de producten te installeren. Indien opdrachtgever zijn eigen gereedschap aanbiedt om de installatie te verrichten, is dit geheel voor eigen risico opdrachtgever. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk voor de staat waarin het gereedschap van opdrachtgever wordt terug gegeven, en is nimmer gehouden enige vergoeding te betalen voor het gebruik van de gereedschappen van opdrachtgever.

9. Een zonnepaneel is een natuurproduct. Elke cel zal iets andere eigenschappen hebben. Hierdoor kan er kleurverschil zichtbaar zijn na plaatsing van de zonnepanelen. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het kleurverschil in zonnepanelen. Opdrachtgever kan SB Solar V.O.F. dan ook niet verplichten om tot vervanging van zonnepanelen over te gaan of tot het geven van een korting of vergoeding.

Artikel 11 – (Op) levering

1. Indien de aanvang, voorgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd, doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door SB Solar V.O.F. of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, heeft SB Solar V.O.F. recht op een redelijke verlenging van de (op)levertermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in art. 11 lid 1 komen voor rekening en risico van opdrachtgever en zullen door SB Solar V.O.F. bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is SB Solar V.O.F. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. SB Solar V.O.F. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien er sprake is van een wereldwijde storing in de export en import van producten kan SB Solar V.O.F. zich tot nader order ontzeggen van gemaakte afspraken. Indien sprake is van spoed, is opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan SB Solar V.O.F.

5. De aard van de werkzaamheden van SB Solar V.O.F. brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart SB Solar V.O.F. nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever en SB Solar V.O.F.

6. Opdrachtgever is verplicht om na de inwerkingstelling van het systeem zo spoedig mogelijk te controleren of het systeem naar wens en/of conform de offerte functioneert op een zonnige dag. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor gemiste stroomopbrengst door bijv. een defecte omvormer, bekabeling of schade ten gevolge van een vertraging in de oplevering van het systeem.

Artikel 12 – Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen in de offerte. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en is beperkt tot de fabrieksgarantie van het betreffende product.

2. SB Solar V.O.F. staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.

3. SB Solar V.O.F. voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantie termijn staat SB Solar V.O.F. in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door SB Solar V.O.F. gegeven garantie indien opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

5. Indien opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is SB Solar V.O.F. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SB Solar V.O.F. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van SB Solar V.O.F., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds om de vervangen zaak aan SB Solar V.O.F. te retourneren en de eigendom aan SB Solar V.O.F. te verschaffen.

7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SB Solar V.O.F., opdrachtgever of derden zelf de producten c.q. zaken hebben geïnstalleerd, wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van SB Solar V.O.F. heeft behandeld.

8. Indien de door SB Solar V.O.F. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 14 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. SB Solar V.O.F. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De inhoud van de privacy statement is schriftelijk op te vragen bij SB Solar V.O.F.

2. Indien SB Solar V.O.F. op grond van een overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door SB Solar V.O.F. geleverde zaken blijven eigendom van SB Solar V.O.F. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SB Solar V.O.F. gesloten overeenkomsten is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht SB Solar V.O.F., zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen. Voor het geval dat SB Solar V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SB Solar V.O.F. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SB Solar V.O.F. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Indien overeengekomen dient opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate verzekering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand, ontploffingsgevaar, waterschade en diefstal.

Artikel 17 – Overmacht

1. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van SB Solar V.O.F. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
I. Overmacht van toeleveranciers van SB Solar V.O.F.
II. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan SB Solar V.O.F. zijn voorgeschreven of aanbevolen.
III. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden.
IV. Overheidsmaatregelen
V. Elektriciteitsstoring
VI. Storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door cybercriminaliteit of hacking.
VII. Natuurrampen
VIII. Oorlog en terroristische aanslagen
IX. Pan-epidemieën
X. Algemene vervoersproblematiek
XI. Ziekte van SB Solar V.O.F.
XII. Overige situaties die naar het oordeel van SB Solar V.O.F. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 3 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestatie van elke partij jegens elkaar.

4. Indien SB Solar V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen resp. na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SB Solar V.O.F. gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware het een separate overeenkomst.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door SB Solar V.O.F. leidt tot aansprakelijkheid van SB Solar V.O.F., is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.

2. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door SB Solar V.O.F. geleverde diensten.

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van SB Solar V.O.F. per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. SB Solar V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. SB Solar V.O.F. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. SB Solar V.O.F. staat niet in voor een juist een volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SB Solar V.O.F. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. SB Solar V.O.F. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg) schade die hieruit is ontstaan.

8. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak. SB Solar V.O.F. adviseert doch, dringt aan, op na calculatie van constructeur in opdracht van opdrachtgever.

9. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SB Solar V.O.F. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SB Solar V.O.F. binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was om redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen SB Solar V.O.F. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. SB Solar V.O.F. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de Gemeente Groningen.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen SB Solar V.O.F. en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen tenzij bepalingen van dwingend recht anders bepalen.

Dit document is opgemaakt door het juridische team van SB Solar V.O.F. Vormfouten daargelaten.