Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 10 oktober 2023. SB Solar B.V. is gevestigd aan Hoofdweg 69, 9939PC, te Tjuchem
en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 84049065.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Algemene Voorwaarden
  De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
 2. SB Solar B.V.
  SB Solar B.V. is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SB Solar B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en de verkoop van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen SB Solar B.V. en de Wederpartij).
 3. Overeenkomst
  Iedere Overeenkomst gesloten tussen SB Solar B.V. en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de Diensten en het verkopen van de Producten.
 4. Wederpartij
  Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en SB Solar B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
 5. Consument
  De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).
 6. Bedrijf
  De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).
 7. Tarief
  De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten en de koop van de Producten, aan SB Solar B.V. dient te voldoen.
 8. Koop en/of dienstverlening op afstand
  De Overeenkomst tussen SB Solar B.V. en de Wederpartij, waarbij in het kader van een door de SB Solar B.V. georganiseerd systeem voor Koop en/of Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen SB Solar B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met SB Solar B.V. , waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. SB Solar B.V. en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SB Solar B.V. zijn overeengekomen.
 6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van SB Solar B.V. zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen, lees: 14 dagen.
 2. Alle aanbieding en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod of de aanbieding bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de Wederpartij in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding dan wel het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. SB Solar B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 5. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is SB Solar B.V. daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 6. In het geval SB Solar B.V. aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is SB Solar B.V. niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten, noch tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.
 7. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

Diensten

 1. De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Overeenkomst kan te allen tijde, kosteloos, met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In het geval er geen sprake is van wederzijds goedvinden kan de Overeenkomst eenzijdig, kosteloos, worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 weken, te rekenen vanaf en voorafgaand aan de start van de uit te voeren werkzaamheden.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, korter dan 3 weken te rekenen vanaf en voorafgaand aan de start van de uit te voeren werkzaamheden is SB Solar B.V. gerechtigd om de reeds gemaakte kosten, tenminste 20% van het offerte bedrag, en de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen.
 4. Het is voor de Wederpartij mogelijk om een reeds gemaakte afspraak, waarop de Dienst zal worden uitgevoerd te verplaatsen tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Daarna is het niet meer mogelijk om de afspraak te verplaatsen en heeft SB Solar B.V. het recht om aanvullende kosten in rekening te brengen.

Producten

 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst, langer of korter dan 3 weken te rekenen en voorafgaand aan de start van de uit te voeren werkzaamheden, is SB Solar B.V. gerechtigd om de op maat bestelde Producten voor de Wederpartij volledig in rekening te brengen bij de Wederpartij. Daarnaast heeft SB Solar B.V. het aanvullende recht om schadevergoeding te eisen, bovenop de direct opeisbare vordering van tenminste 20% van het offerte bedrag.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SB Solar B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is SB Solar B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met de Wederpartij, in rekening te brengen bij de Wederpartij.
 3. SB Solar B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan SB Solar B.V. kunnen worden toegerekend.
 4. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

 1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf niet zijnde een natuurlijk persoon, tenzij anders aangegeven.
 2. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, indien de Wederpartij handelt als natuurlijk persoon niet zijnde een Bedrijf, tenzij anders aangegeven.
 3. De Tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- ,verzendkosten-, verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van de Wederpartij uitgevoerd dienen te worden, wordt een toeslag gerekend zoals overeengekomen in de Overeenkomst met de Wederpartij.
 5. In het geval Producten naar het buitenland (buiten Nederland) moeten worden verstuurd, wordt hiervoor een extra toeslag in rekening gebracht.
 6. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van SB Solar B.V. .
 7. Van alle bijkomende kosten zal SB Solar B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

 1. Indien SB Solar B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is SB Solar B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien SB Solar B.V. het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
 3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:
  • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SB Solar B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • SB Solar B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;
  • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Koop en/of Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument

 1. In het geval sprake is van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht dat de levering van de Producten plaatsvindt binnen uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst en het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst of gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Wederpartij de reeds ontvangen Producten moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en SB Solar B.V. het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).
 2. De Wederpartij dient de SB Solar B.V. vooraf kenbaar te maken dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dit kan door het versturen van een e-mail naar SB Solar B.V. . De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de herroeping.
 3. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugstuurt, dient de Wederpartij de Producten in de originele verpakking en in ongebruikte staat, vergezeld van de originele pakbon, met alle geleverde toebehoren, te terug sturen binnen veertien dagen nadat hij/zij SB Solar B.V. op de hoogte heeft gesteld van herroeping. SB Solar B.V. behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren.
 4. Retourzendingen verzonden buiten genoemde periode van veertien dagen worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal SB Solar B.V. het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op SB Solar B.V. .
 5. De verzendkosten van het terugzenden komen voor rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.
 6. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.
 7. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. SB Solar B.V. zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.
 8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
  • Financiële Diensten;
  • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • Producten en/of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SB Solar B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • Producten en/of Diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  • Producten en/of Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  • Producten en/of Diensten van persoonlijke aard;
  • Producten en/of Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij.
 9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is uitgevoerd. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien SB Solar B.V. met de uitvoering van de Dienst is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra SB Solar B.V. de Dienst volledig heeft verricht.

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf

 1. SB Solar B.V. doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten en Producten. Mocht een geleverd Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan het Product geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om een reeds uitgevoerde Dienst te retourneren.
 2. De Wederpartij dient vooraf kenbaar te maken dat hij/zij het Product wil retourneren, dit kan door het versturen van een e-mail naar SB Solar B.V. . Het is voor de Wederpartij mogelijk om het Product te retourneren binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. Na aanmelding van de retournering ontvangt de Wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Het Product moet, binnen veertien dagen na aanmelding van de retour, worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van de originele pakbon en moeten zich in ongebruikte staat bevinden. SB Solar B.V. behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren. Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen teruggestuurd te zijn naar SB Solar B.V. . Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal SB Solar B.V. het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op SB Solar B.V. .
 3. De verzendkosten van het terugzenden van het Product komen voor risico en rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.
 4. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.
 5. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. SB Solar B.V. zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

 1. SB Solar B.V. zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. SB Solar B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij gekozen locatie.
 4. SB Solar B.V. vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere derden instanties, waaronder begrepen subsidies, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Wederpartij. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart SB Solar B.V. expliciet voor alle schade als gevolg van het ontbreken vergunningen en toestemmingen. SB Solar B.V. zal de schade in rekening brengen bij de Wederpartij die gehouden is de schade aan SB Solar B.V. te vergoeden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden blijkt dat het dak van het gebouw dan wel huis van de Wederpartij gerenoveerd dient te worden (waaronder tevens verstaan het vervangen of repareren van dakpannen), komen de kosten hiervan voor rekening van de Wederpartij. Indien het dak gerenoveerd is, kan SB Solar B.V. de werkzaamheden hervatten. SB Solar B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij hierdoor leidt.
 6. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor eventuele vervangende dan wel reserve dakpannen. SB Solar B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte dakpannen, noch is SB Solar B.V. gehouden om te kosten van nieuwe dakpannen te vergoeden aan de Wederpartij.
 7. Indien ten tijde van de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden c.q. dienstverlening blijkt dat de aansluiting en groepenkast van de Wederpartij niet voldoet aan de NEN1010, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening en risico van de Wederpartij. SB Solar B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch is SB Solar B.V. gehouden om deze kosten te vergoeden aan de Wederpartij.
 8. Indien en voor zover er sprake is van Asbest, is de Wederpartij gehouden om het Asbest te verwijderen en al hetgeen hiermee in verbinding staat. Indien SB Solar B.V. constateert dat zulks niet het geval is, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, is SB Solar B.V. gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 9. De Wederpartij is verantwoordelijk voor een droge kruipruimte, dan wel een kruipruimte waar geen water in staat. Indien SB Solar B.V. constateert dat zulks niet het geval is, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, is SB Solar B.V. gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 10. Een zonnepaneel is een natuurproduct. Elke cel heeft andere eigenschappen. Hierdoor kan er kleurverschil zichtbaar zijn na plaatsing van de zonnepanelen. SB Solar B.V. is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het kleurverschil in zonnepanelen. De Wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen.
 11. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SB Solar B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is SB Solar B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 12. Een goede WiFi-verbinding voor de Producten is noodzakelijk en de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen.
 13. SB Solar B.V. verstrekt voor het goed functioneren en het resetten van de WiFi-portaal een instructiefilm. Met behulp van deze instructiefilm is het voor de Wederpartij mogelijk om een product reset uit te voeren. Indien de Wederpartij wenst dat SB Solar B.V. hier service in verleent is SB Solar B.V. gerechtigd hier extra kosten voor in rekening te brengen bij de Wederpartij.
 14. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SB Solar B.V. .
 15. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft SB Solar B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10. Levering Producten

 1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).
 2. De levering vindt plaats op locatie van SB Solar B.V. of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11. Uitvoerings- en leveringstermijnen

 1. De uitvoering van de Diensten en de levering van de Producten zullen plaatsvinden binnen een door SB Solar B.V. opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien SB Solar B.V. informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, vangen de uitvoerings- en de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan SB Solar B.V. heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van de uitvoerings- of de leveringstermijn dient de Wederpartij SB Solar B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SB Solar B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren en/of om de Producten te leveren.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering en/of de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SB Solar B.V. haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval SB Solar B.V. binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering en/of levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 10), voor rekening en risico van SB Solar B.V. .
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SB Solar B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van SB Solar B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door SB Solar B.V. aangewezen bankrekening, op een door SB Solar B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 4. SB Solar B.V. is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van SB Solar B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SB Solar B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SB Solar B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SB Solar B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16. Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SB Solar B.V. het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is SB Solar B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
  • Na het sluiten van de Overeenkomst SB Solar B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SB Solar B.V. kan worden gevergd.
 3. Bij opschorting behoudt SB Solar B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SB Solar B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Daarnaast is SB Solar B.V. bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • Na het sluiten van de Overeenkomst SB Solar B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van SB Solar B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SB Solar B.V. kan worden gevergd;
  • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
  • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • De Wederpartij is komen te overlijden.
 3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SB Solar B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien SB Solar B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SB Solar B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door SB Solar B.V. geleden schade.

Artikel 18. Overmacht

 1. In het geval SB Solar B.V. een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt
  is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan SB Solar B.V. worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SB Solar B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor SB Solar B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. SB Solar B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SB Solar B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Zowel SB Solar B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SB Solar B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 4. Indien SB Solar B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SB Solar B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 19. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

 1. Indien de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten naar mening van de Wederpartij niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig (zie volgende alinea) aan SB Solar B.V. te melden. SB Solar B.V. zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.
 2. De Wederpartij is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na oplevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden om de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na levering, te onderzoeken. De Wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 3. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. De garantie staat specifiek omschreven in de offerte per Product.
 4. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten en/of Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SB Solar B.V. geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij SB Solar B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 6. Indien de Wederpartij tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Wederpartij desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten en/of Producten, tenzij de Diensten en/of Producten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid

 1. SB Solar B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SB Solar B.V.. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
  • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2. SB Solar B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat SB Solar B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SB Solar B.V. kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 3. Indien SB Solar B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, doch uiterlijk tot het bedrag waarop de door SB Solar B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SB Solar B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
 4. De Wederpartij dient de schade waarvoor SB Solar B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan SB Solar B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 21. Vrijwaring en verjaringstermijn

 1. De Wederpartij vrijwaart SB Solar B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien SB Solar B.V. door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden SB Solar B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SB Solar B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 3. Voor alle vorderingen jegens SB Solar B.V. en de door SB Solar B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

Artikel 22. Klachtenregeling

 1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop SB Solar B.V. haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen.
 2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.
 3. SB Solar B.V. behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 4. SB Solar B.V. zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 23. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

 1. SB Solar B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. SB Solar B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24. Geheimhouding

 1. Zowel SB Solar B.V. als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de Diensten en de verkoop van de Producten verwerkt SB Solar B.V. persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt SB Solar B.V. in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan SB Solar B.V. verstrekt, zal SB Solar B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. SB Solar B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 3. SB Solar B.V. zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.
 4. Het is SB Solar B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 26. Cookies

 1. Bij het bezoeken van de website van SB Solar B.V. , kan SB Solar B.V. informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.
 2. De informatie die SB Solar B.V. verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 27. Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 2. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.
 3. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat de Wederpartij zich heeft afgemeld, zal hij/zij geen nieuwsbrief meer ontvangen.

Artikel 28. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. SB Solar B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
 2. SB Solar B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.
 3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij SB Solar B.V. bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 29. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SB Solar B.V. onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen SB Solar B.V. en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, Rechtbank Groningen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30. Vindplaats Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SB Solar B.V. en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 84049065